Стрічка новин ПАТ "ЛунаПак"

Шановні Акціонери!

ПрАТ „ЛУНАПАК” (код ЄДРПОУ 31549804 ) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться „25” квітня 2016 року об 10.00 годині за адресою: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, б. 1, оф. 102

Порядок денний:

  1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Про обрання лічильної комісії Товариства.
  3. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2015рік.
  4. Затвердження  звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015рік.
  5. Затвердження  звіту ревізора  Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015рік.
  6. Про визначення порядку розподілу прибутку, строку та  порядку виплати частки прибутку (дивідендів).
  7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016рік.
  8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дня прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

 Реєстрація акціонерів буде проводитись „25” квітня 2016 року з 09.00 до 09.30 за адресою: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, б.1, оф.102. При реєстрації акціонерам товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного  законодавства України, для юридичної особи документи, які підтверджують повноваження, та документ який посвідчує особу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 19.04.2016р.

З матеріалами, пов’язаними із порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись до початку зборів за адресою: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, буд. 1, оф.102. Виконавець Лісіна Н.Л. Довідки за телефоном (0562) 73-22-932»

Основні  показники  фінансово-господарської  діяльності  підприємства  (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

попередній 2014

звітний 2015

Усього активів 

79809

81680

Основні засоби 

70417

71158

Довгострокові фінансові інвестиції 

0

0

Запаси 

5882

5835

Сумарна дебіторська заборгованість 

1323

2231

Грошові кошти та їх еквіваленти 

4

198

Нерозподілений прибуток 

447

473

Власний капітал 

74050

74076

Статутний капітал 

73603

73603

Довгострокові зобов'язання 

0

0

Поточні зобов'язання 

5759

7604

Чистий прибуток (збиток) 

31

26

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

1560

1560

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

12

10

Директор ПрАТ «ЛУНАПАК»                                                           Є. О. Тімофєєв

Повідомлення оприлюднено  у Бюлетень Відомості НКЦПФР № 53 від 18.03.2016р.